Kolekcje projektów

Szukaj

Kolekcje projektów

Szukaj

Ostatnie artykuły

Mapa do celów projektowych – ile kosztuje oraz jak ją uzyskać?

Kategorie: Wybór projektu
Mapa do celów projektowych – ile kosztuje oraz jak ją uzyskać?

Mapa do celów projektowych to jeden z ważniejszych dokumentów, które należy uzyskać przy planowaniu inwestycji takiej jak budowa domu. Do czego konkretnie przydają się mapy do celów projektowych i gdzie można je uzyskać?

Czym jest mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych to rodzaj opracowania kartograficznego, które zawiera informacje dotyczące uzbrojenia terenu (treść mapy zasadniczej), a także potrzebne do opracowania dokumentacji projektowej (w tym projektu zagospodarowania działki lub innego projektu budowlanego). Są tam więc zaznaczone linie zabudowy i rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu ustalone w dokumentacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Aby taka mapa była ważna, musi posiadać właściwą pieczęć potwierdzającą, że została wykonana prawidłowo. Taką mapę wykonuje uprawniony geodeta na podstawie materiałów wstępnych pobranych z powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i zweryfikowanych następnie w terenie poprzez pomiary geodezyjne. Zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych obowiązujących do wykonania w trakcie przygotowania mapy trzeba szukać w ustawie o prawie Geodezyjnym i Kartograficznym w art. 2 ust. 7a.

Dzięki aktualnej mapie do celów projektowych możliwe jest stworzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu. Oznacza to wskazanie położenia budynku, dojść i dojazdów, miejsc postojowych, terenów zielonych, miejsc segregacji odpadów i innych urządzeń koniecznych do prawidłowego funkcjonowania budynku.

Mapę do celów projektowych sporządza się w oparciu o mapę zasadniczą, którą (w wersji nieaktualizowanej) można zakupić w powiatowym ośrodku dokumentacji. Jej aktualność jest jednak zależna od wykonanych prac budowlanych na parceli takich jak np. sieci uzbrojenia terenu. Dlatego konieczna jest bezpośrednia weryfikacja na terenie działki. Skala mapy do celów projektowych związanych z działkami budowlanymi nie powinna być mniejsza niż 1:500, a w przypadku zespołów obiektów budowlanych, czy terenów budownictwa przemysłowego nie mniejsza niż 1:1000.

Mapa do celów projektowych a mapa zasadnicza

Warto rozróżnić dwa pojęcia: mapy do celów projektowych i mapy zasadniczej. Tak więc mapa zasadnicza obejmuje teren całej Polski i jest wykonywana w skalach 1:500 oraz 1:1000. Jest ona prowadzona przez dane starostwo powiatowe, ale nie jest aktualizowana na bieżąco. Dla projektanta ma to duże znaczenie, dlatego korzysta on z poddanej takiej aktualizacji mapy do celów projektowych, która zawiera także ważną informację o ukształtowaniu terenu. Jest to o tyle istotne, że w razie potrzeby można wykonać niwelację. Po zrobieniu pomiarów zaznacza się na mapie warstwice (linie łączące punkty o takiej samej wysokości w stosunku do przyjętego poziomu bazowego) lub pikiety geodezyjne (dla terenu o małej różnicy poziomów).

Zgodnie z przepisami geodezyjnymi określono również zakres terenowy, a więc zasięg aktualizacji w terenie mapy do celów projektowych. Zgodnie z wytyczną jest to otoczenie działki lub działek inwestycyjnych nie mniejsze niż 30 m.

Czego dowiemy się z mapy do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych zawiera informacje z zakresu mapy zasadniczej, a także te związane z ukształtowaniem terenu w formie poziomic albo w formie określenia rzędnych wysokości siatki punktów tzw. pikiet. Przy budowie domu jednorodzinnego najczęściej korzysta się z mapy w formacie A3 lub większym (jeśli niezbędne jest pokazanie obszarów od działki oddalonych). Stosuje się wówczas także arkusze pozaformatowe. Mapa do celów projektowych powinna zawierać:

  • obręb i jednostkę ewidencyjną, na których znajduje się działka,
  • skalę,
  • dane wykonawcy mapy i numer zgłoszenia prac geodezyjnych,
  • kierunek północy (na większości map jest to góra),
  • legendę (definiującą rodzaje linii),
  • klasę bonitacyjną gruntu (jego jakość pod względem rolniczym).

Dodatkowo można z niej także odczytać przeznaczenie działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, jeśli jest nim objęta. Dla gruntów o klasie bonitacyjnej III lub wyższej trzeba najpierw uzyskać zgodę na wyłączenie części parceli (na której ma stanąć dom) z produkcji rolnej.

Warto pamiętać, że mapa nie będzie ważna, jeśli nie zostanie opatrzona klauzulą potwierdzającą przyjęcie wyników prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kiedy przydaje się mapa do celów projektowych?

Projektant na podstawie mapy do celów projektowych wykonuje projekt zagospodarowania działki lub terenu. Na takim projekcie, po ustaleniach z inwestorem zostają umieszczone niezbędne elementy inwestycji m.in. budynek mieszkalny, dojścia i dojazdy, studnia, szambo, czy przydomowa oczyszczalnia ścieków. Razem z opisem pozwala on wykonać projekt architektoniczno-budowlany i właściwie rozlokować wszystkie obiekty zgodnie z wymogami dotyczącymi ich odległości od siebie oraz granic działki.

Mapa do celów projektowych jest także dobrym wskaźnikiem do określenia koniecznych prac ziemnych, pokazuje bowiem ukształtowanie terenu działki. Znajomość rzędnych, a więc wysokości nad poziomem morza poszczególnych punktów można ustalić docelowe poziomy obszarów parceli, a także zaplanować kształt, czy przebieg ewentualnych skarp.

Wykonanie i cena mapy do celów projektowych

Najprostszym sposobem na uzyskanie mapy do celów projektowych jest zlecenie jej wykonania uprawnionemu geodecie. Po jego otrzymaniu geodeta zgłasza planowane prace geodezyjne w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i po uiszczeniu opłaty otrzymuje niezbędne materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Następnie specjalista wykonuje pomiary terenowe na danej parceli oraz w jej otoczeniu. Dzięki pozyskanym materiałom i pomiarom może wykonać mapę do celów projektowych. Mapa trafia ponownie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, gdzie zostaje opatrzona klauzulą potwierdzającą przyjęcie wyników prac geodezyjnych. W ten sposób staje się ważnym dokumentem umożliwiającym projektantowi opracowanie projektu zagospodarowania działki lub terenu. Potwierdzeniem może być również oświadczenie wykonawcy mapy o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Nie ma ustalonej ceny za wykonanie mapy do celów projektowych. Zależy to m.in. od obszaru opracowania, a także stopnia zurbanizowania terenu. Szacunkowo są to kwoty w przedziale od 1000 do 1500 zł (dla typowej działki przeznaczonej na budowę domu jednorodzinnego). Przy czym cała procedura uzyskiwania niezbędnych materiałów, a następnie pomiarów i sporządzania mapy może zająć geodecie nawet do kilku tygodni.

Czy mapa do celów projektowych ma termin ważności?

Mapa do celów projektowych nie ma określonego terminu ważności będącego jakimś przedziałem czasu. Jeżeli pozostaje aktualna, to może być ważna nawet po kilku latach. Wszystko zależy od dokonanych zmian. Przykładowo samowolna niwelacja terenu jest znaczną ingerencją w strukturę parceli, a zaznaczone na mapie ukształtowanie gruntu przestaje obowiązywać. W takiej sytuacji sama mapa nie może być już wykorzystana do opracowania projektu zagospodarowania terenu. Postawienie czy zburzenie jakiegoś obiektu również wpływa na fakt, że mapa nie jest już aktualna.

Warto więc pamiętać o prawidłowej kolejności działania. Mając bieżącą mapę do celów projektowych, czekamy, aż projektant stworzy na jej podstawie projekt zagospodarowania terenu. Dopiero wówczas można przystąpić do realizacji prac takich jak niwelacja. Wykonanie tego wcześniej jest w pewnym sensie samowolą budowlaną i dezaktualizuję naszą mapę do celów projektowych.

Trzeba też liczyć się z faktem, że nawet jeśli od jej sporządzenia nie nastąpiły żadne zmiany, to odpowiedni urząd może zakwestionować jej aktualność, jeśli od czasu wykonania minęło np. kilka lat. Może się to wiązać z koniecznością dostarczenia oświadczenia o aktualności mapy podpisanego przez uprawnionego geodetę. Jeżeli zamierzasz rozpocząć inwestycję (a więc np. budowę domu) to żeby uniknąć takich komplikacji, zadbaj o to, żeby mapa miała co najwyżej kilka miesięcy.

Related posts

Dodaj komentarz