Regulamin sprzedaży projektów w Atelier ARCHETON Sp. z o.o.
z dnia 20 stycznia 2022 roku.

 1. Zamówienie może złożyć dowolna osoba fizyczna lub zarejestrowana firma
  (zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu ZAMAWIAJĄCYM). Zamówienie zostanie zrealizowane drogą wysyłkową lub jako sprzedaż bezpośrednia w siedzibie firmy Atelier ARCHETON w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 9, 31-533 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000925851, NIP NIP 6751756500 (zwana dalej PRACOWNIĄ).
 2. PRACOWNIA oświadcza, że Projekty wyszczególnione prezentowane na stronie www.archeton.pl są całkowicie oryginalne oraz że nie naruszają żadnych praw osób trzecich.
 3. W celu osobistego dokonania zakupu projektu, zamówienie należy złożyć co najmniej na 1 dzień przed odbiorem dokumentacji, aby umożliwić wydruk projektu.
 4. Do przyjęcia zamówienia w celu jego realizacji drogą wysyłkową PRACOWNIA wymaga podania: imienia i nazwiska lub nazwy firmy, pełnego adresu na jaki ma zostać dostarczona przesyłka oraz kontaktowego numeru telefonu bądź adresu e-mail zamawiają
 5. Zamawiając projekt należy podać jego nazwę oraz numer identyfikacyjny.
 6. Każda sprzedaż zostanie potwierdzona wystawieniem faktury VAT. Do wystawienia faktury VAT PRACOWNIA wymaga podania: imienia i nazwiska nabywcy lub nazwy firmy, pełnego adresu, a w przypadku podmiotów gospodarczych numeru NIP.
  W sprzedaży wysyłkowej faktura VAT jest dołączana do wysyłanego projektu.
 7. Zamówienia można składać: telefonicznie lub pocztą elektroniczną, korzystając z formularza zamówienia na stronie internetowej www.archeton.pl lub wysyłając e-mail na adres bok@archeton.pl.
 8. Zamówienia internetowe zostaną potwierdzone przez pracowników Biura Obsługi Klienta PRACOWNI w terminie do 24 godzin w dni robocze od momentu ich złoż Potwierdzenie zostanie przesłane na podany przez zamawiającego adres e-mail lub wykonane telefonicznie na podany przez zamawiającego numer telefonu, a następnie zarejestrowane do realizacji w dziale wysyłek.
 9. Wszystkie gotowe projekty domów i garaży prezentowane na stronach internetowych www.archeton.pl są również dostępne w wersji lustrzanego odbicia.
 10. Na życzenie ZAMAWIAJĄCEGO, PRACOWNIA wyda bezpłatną pisemną zgodę autora na zmiany w projekcie, z zastrzeżeniem, że musi je wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Nabywca projektu może wystąpić o zgodę na zmiany w dowolnym czasie po otrzymaniu dokumentacji projektowej. W tym celu możne skorzystać ze specjalnego formularza „Wniosek o zgodę na zmiany do projektu" dostępnego w serwisie www.archeton.pl. .
 11. Podane ceny są cenami brutto, a ceny projektów domów do zabudowy bliźniaczej lub szeregowej dotyczą tylko jednego segmentu.
 12. PRACOWNIA akceptuje następujące formy płatności przy dokonaniu transakcji kupna-sprzedaży projektu:
  • w przypadku realizacji zamówienia drogą wysyłkową - zapłata gotówką
   u przewoźnika przesyłki (zapłata u kuriera bądź pobranie pocztowe)
  • w przypadku realizacji zamówienia poprzedzonego dokonaniem przedpłaty
   - zapłata przelewem na konto PRACOWNI
  • w przypadku osobistego zakupu i odbioru projektu
   - zapłata gotówką w punkcie sprzedaży PRACOWNI
  • PRACOWNIA dopuszcza inne formy płatności zgodnie z umową sporządzoną pomiędzy stronami w formie pisemnej
 13. W przypadku przedpłaty, realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu należności przez bank prowadzący obsługę konta PRACOWNI lub po przesłaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO potwierdzenia dokonania płatności na adres e-mail: bok@archeton.pl.
 14. Dostawa i odbiór zamówionego projektu odbywa się w sposób wybrany przez zamawiającego podczas składania zamó
 15. PRACOWNIA wysyła zamówione projekty za pośrednictwem Poczty Kurierskiej GLS Poland Sp. z o.o. lub Poczty Polskiej. Zapisy dotyczące kosztów wysyłki są przedstawione w formularzu zamówienia projektów na stronie www.archeton.pl.
 16. Zamówione projekty PRACOWNIA wysyła do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.
 17. W przypadku zaistnienia okoliczności szczególnych, które uniemożliwią dotrzymanie w/w terminu, ZAMAWIAJĄCY zostanie niezwłocznie powiadomiony o terminie wysyłki przez pracownika Biura Obsługi Klienta PRACOWNI .
 18. Po wydaniu przez PRACOWNIĘ przesyłki właściwemu przewoźnikowi, termin dostawy jest uzależniony od trybu pracy przewoźnika.
 19. Komplet zamówionej dokumentacji projektowej zawiera:
  • 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego ze szczegółowym opisem
  • 3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, gazowa (jeśli występują)) ze szczegółowym opisem
  • charakterystykę energetyczną (jeśli dotyczy)
  • zestawienie materiałów lub/i uproszczony kosztorys (dostępne dla wybranych projektów). Istnieje możliwość zamówienia odpłatnego pełnego kosztorysu
 20. Dane osobowe gromadzone przez firmę PRACOWNIĘ podczas zamawiania projektu są wykorzystywane jedynie w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki, dokonania rozliczeń i ewentualnie realizacji późniejszych uprawnień kupującego wynikających z umowy kupna sprzedaży i określonych w odrębnych przepisach). Informacje podawane przez ZAMAWIAJĄCYCH nie są wykorzystywane bez uzyskania odrębnej zgody w celach marketingowych i nie są udostępniane innym firmom i osobom trzecim, które nie biorą udziału w procesie sprzedaży i wysyłki. Dane ZAMAWIAJĄCYCH są przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, określonych przez obowiązujące prawo oraz zgodnie z zasadami Polityki Prywatności przyjętej przez Spółkę.
 21. Administratorem danych, dokonującym ich przetwarzania jest firma
  Atelier ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Cystersów 9, 31- 553 Krakó
 22. PRACOWNIA zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty lub zmiany cen dowolnych projektów bez podawania przyczyny.
 23. Wybrane projekty mogą zostać mogą zostać oznaczone przez PRACOWNIĘ jako projekty znajdujące się w tzw. „Outlecie” lub „Archiwum”. Cena takich projektów zostaje wtedy obniżona, a projekty wyraźnie oznaczone symbolem „Outlet” lub „Archiwum”. Oznaczone w ten sposób projekty przestają być aktualizowane do obowiązujących przepisów, a nabywca przyjmuje do wiadomości, że aktualizacja do obowiązujących przepisów musi zostać zrealizowana przez nabywcę we własnym zakresie i na własny koszt. PRACOWNIA zastrzega sobie prawo do przeniesienia dowolnych projektów do „Outletu” lub „Archiwum” bez podawania przyczyny.
 24. PRACOWNIA zastrzega sobie prawo do stałego udoskonalania projektów prezentowanych w ofercie, dlatego też mogą wystąpić niewielkie różnice pomiędzy projektami prezentowanymi w autorskich katalogach i serwisie internetowym www.archeton.pl, a ich aktualną dokumentacją techniczną.
 25. Zakup dokumentacji projektowej jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu sprzedaż
 26. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 27. PRACOWNIA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.