Regulamin zwrotu, wymiany, i aktualizacji projektu w Atelier Archeton Sp. z o.o. 

 

Podstawę prawną dla zwrotu dokumentacji projektowej zakupionej przez konsumenta na zasadzie umowy sprzedaży zawieranej na odległość  z Atelier ARCHETON Sp. z o.o. stanowią przepisy art. 7 i art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r., Nr 22 poz. 271 ze zm.) z uwzględnieniem rozumienia pojęcia "Konsument" wyjaśnionym w art. 221 K.C., a w związku z tym:

 

1. W systemie sprzedaży wysyłkowej projektów, realizowanej przez Atelier ARCHETON Sp. z o.o., Nabywca (Konsument) może bez podania przyczyny odstąpić od zakupu w terminie do 30 dni od daty zakupu, widocznej na fakturze sprzedaży, załączonej do przesyłki z dokumentacją projektową.

2.Termin odstąpienia od zakupu bez podania przyczyny ulega wydłużeniu do 2 miesięcy od daty zakupu w ofercie dedykowanej dla klientów indywidualnych, którzy założyli swoje indywidualne konto w serwisie www.archeton.pl i za pośrednictwem tego konta dokonali rejestracji zakupionego projektu.

3. Odstąpienie od zakupu następuje z chwilą dostarczenia przez Nabywcę na adres Atelier ARCHETON Sp. z o.o. pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od zakupu dokumentacji projektowej podpisanego przez Nabywcę wraz z dokumentacją projektową i bezpłatnymi dodatkami, wysłanymi Nabywcy w przesyłce.

4. Druk oświadczenia o odstąpieniu od zakupu Atelier ARCHETON Sp. z o.o. udostępnia w swoim serwisie www.archeton.pl lub przekazuje na życzenie Nabywcy na adres mailowy podany przez Nabywcę za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

5. Zwrotowi może podlegać tylko dokumentacja pełna, bez widocznych śladów użycia, z zapewnieniem, że nie była kopiowana ani w żaden sposób wykorzystana.

6. Zwracany projekt należy w całości bezpiecznie zapakować, dołączyć fakturę VAT lub jego kserokopię, a następnie odesłać na swój koszt na adres Atelier ARCHETON Sp. z o.o. ul. Cystersów 9,  31-553 Kraków z adnotacją "zwrot projektu". Przesyłki wysyłane na koszt Atelier ARCHETON Sp. z o.o. będą zwracane do Nabywcy z adnotacją "odmowa przyjęcia".

7. Atelier ARCHETON Sp. z o.o. - jako Sprzedawca - prześle Nabywcy niezwłocznie fakturę korygującą, a ten zobowiązany jest - także niezwłocznie - odesłać do Atelier ARCHETON Sp. z o.o. podpisaną kopię faktury korygującej, która będzie podstawą do przekazania Nabywcy zwrotu należności przez Sprzedawcę

8. Podpis Klienta na fakturze korygującej jest wymagany rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. par.41, pkt. 4.

9. Należność zwracana jest przelewem na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres Nabywcy po otrzymaniu przez Atelier ARCHETON Sp. z o.o. podpisanej przez Nabywcę faktury korygującej.

10. Zwracana Nabywcy kwota równa jest wartości zakupionego produktu wg wystawionej przez Atelier ARCHETON Sp. z o.o. faktury sprzedaży, pomniejszona o opłatę pocztową, jeśli zwrot należności nastąpi na życzenie Nabywcy przekazem pocztowym.

11. Każdy zwrot należy zgłaszać telefonicznie do Biura Obsługi Klienta Atelier ARCHETON Sp. z o.o. celem ustalenia szczegółów.

12. Atelier ARCHETON Sp. z o.o. może wyjątkowo uwzględnić odstąpienie od umowy i zwrot projektu w terminie do 4 miesięcy od daty zakupu w przypadkach szczególnych, których okoliczności ustalone zostaną uprzednio telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta, a następnie przedstawione pisemnie przez Nabywcę, a których zasadność oceni indywidualnie Zarząd firmy. Zasady takiego zwrotu są analogiczne do warunków opisanych w pkt. 2 8.

13. Opisana w pkt. 1-12 procedura dotyczy transakcji zakupu-sprzedaży, dokonanych drogą wysyłkową z Centrali Atelier ARCHETON Sp. z o.o., ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków.

14. Nabywca, który nie dokona skutecznie odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie i trybie ustawowo przewidzianym, zachowuje prawo do jednokrotnej wymiany zakupionego projektu na inny z oferty Atelier ARCHETON Sp. z o.o., jedynie w terminie do 6 miesięcy od daty zakupu pierwszej dokumentacji projektowej, przy czym szczegóły wspomnianej wymiany wraz z ustaleniem ewentualnych dodatkowych kosztów należy każdorazowo ustalać z Biurem Obsługi Klienta. Wymianie może podlegać dokumentacja pełna, bez widocznych śladów użycia, z zapewnieniem, że nie była kopiowana ani w żaden sposób wykorzystana. Koszty pocztowe wymiany pokrywa Nabywca, zarówno przy odsyłaniu oddawanej dokumentacji jak i przy odbiorze dokumentacji nowej - po wymianie.

15. Termin jednokrotnej wymiany projektu na inny ulega wydłużeniu do 8 miesięcy od daty zakupu w ofercie dedykowanej dla klientów indywidualnych, którzy założyli swoje indywidualne konto w serwisie www.archeton.pl i za pośrednictwem tego konta dokonali rejestracji zakupionego projektu.

16. Nabywca, który nie skorzystał z możliwości zwrotu lub wymiany projektu może ubiegać się o aktualizację zakupionego projektu przez okres  1-go roku od daty zakupu projektu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności dokumentacji projektowej z prawem budowlanym obowiązującym  na dzień sprzedaży projektu. Wówczas na wniosek Nabywcy  Atelier ARCHETON Sp. z o.o. zobowiązuje się bezpłatnie zaktualizować cały projekt lub jego fragment do obowiązujących na dzień sprzedaży projektu przepisów prawa budowlanego.

17. Dla klientów indywidualnych, którzy założyli swoje indywidualne konto w serwisie www.archeton.pl i za pośrednictwem tego konta dokonali rejestracji zakupionego projektu zakres aktualizacji projektu opisany w pkt.16 niniejszego regulaminu ulega poszerzeniu i otrzymuje dodatkowy zapis, że  jeżeli w okresie jednego roku od dnia zakupu projektu nastąpią zmiany przepisów prawa budowlanego, na wniosek inwestora firma Atelier ARCHETON Sp. z o.o. zobowiązuje się bezpłatnie wymienić odpowiedni fragment opracowania dokumentacji lub cały projekt, opracowany zgodnie z nowymi przepisami prawa budowlanego.

18. Aktualizacji opisanej w pkt.16 i pkt.17 nie podlegają projekty, które na dzień zakupu są projektami przecenionymi z grupy projektów archiwalnych.

19. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

20. Atelier ARCHETON Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.